Hot News :
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 10:42

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ไปแล้วนั้น

     เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ