Hot News :
วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:55

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เรื่อง การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2563

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ตราข้อบัญญัติโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 และมาตรา 68 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548      เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลไพบูลย์ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และนายอำเภอน้ำขุ่นได้ลงนาม ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้ว นั้น รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ