สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy"

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยนโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy" รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบาย

[ 24-03-2566 ] Hits:5

นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามงาน และมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

[ 24-03-2566 ] Hits:4

สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรพงษ์ เสนาใหญ่ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น อาสาปศุสัตว์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ดำเนินการสอบสวนโรค โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมการระบาด ชี้แจงให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยได้รับความร่วมมือผู้นำท้องที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ ในการร่วมประชาคม รับฟัง และร่วมดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว ณ...

[ 23-03-2566 ] Hits:10

นายอำเภอออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางบ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ 2

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมผู้นำชุมชน และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายอำเภอ อำเภอน้ำขุ่นออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางบ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

[ 23-03-2566 ] Hits:9

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ