Hot News :
สำนักงานปลัด

นายสนอง บุญเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวบรรจง สุพรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายอรุณศักดิ์ ตันติศิรินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกนกพร ศรีนวล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางศิริพร กรุณา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สิบเอกปรีชา บุดดาลี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายมติชน มูลคำเหลา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายธีระพงษ์ ทาธิวัน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิทธิชัย แก้วอาสา

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชัชฎาภรณ์ ไชยเทพ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสันติ ยั่งยืน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายวิจิตร สรกเมียะ

นักการภารโรง

นายทนงศักดิ์ บุญมาเรือง

พนักงานขับรถ

นายสัญญา พรรษา

คนสวน

นางวาสนา เครือแก้ว

แม่บ้าน

นายประยุทธ รัตนทิพย์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายถาวร บุญศรี

เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน

Poll

พี่น้องประชาชนชาวตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ