ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดงานโครงการส่งเสริมการจัดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอน้ำขุ่น นางใจทิพย์ ภาษีผล เป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลไพบูลย์ ไม่ว่าจะเป็นขบวนเอ้บั้งไฟ ขบวนนางรำ แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะ

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรืองศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ในระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566

       เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ร่วมกับ รพ.สต.ดอนโมกข์ ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 นางใจทิพย์ ภาษีผล นายอำเภอน้ำขุ่น และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอน้ำขุ่นออกตรวจราชการ พบปะเยี่ยมเยียน ติดตามงาน และมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องราชการ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

        องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้มอบนโยบายให้กับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ โดยนโยบาย "ไม่ให้ ไม่รับ ไม่แจก No Gift Policy" รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ จึงประกาศนโยบายให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบาย

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสุรพงษ์ เสนาใหญ่ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำขุ่น อาสาปศุสัตว์ และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ดำเนินการสอบสวนโรค โรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมการระบาด ชี้แจงให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยได้รับความร่วมมือผู้นำท้องที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และราษฎรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลไพบูลย์ ในการร่วมประชาคม รับฟัง และร่วมดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้สงบโดยเร็ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมผู้นำชุมชน และสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายอำเภอ อำเภอน้ำขุ่นออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบางบ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ 2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอน้ำขุ่นว่า กรมควบคุมมลพิษประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์กรณีที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ครั้งที่ 1/2566 (สปสช.)

       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายปราณี ลอยเลื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไพบูลย์ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566

       เมื่อวันที่ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

       วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. บต.ไพบูลย์นำโดย นายโกศล นามมงคล นายก อบต.ไพบูลย์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม kick off งานวันดินโลก ปี 2565

- กิจกรรมถนนสายวัฒธรรมนำสู่ทาน ศีล และการสงค์เคราะห์

- รับตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกรักษ์โลกร้อน บ้านหนองดุม ม.4

- กิจกรรมไถกลบ และหว่านเมล็ดพันธ์ปอเทืองเพื่อบำรุงดิน

       ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

       เมื่อวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้ร่วมพิธีอัญเชิญและจัดพิธีบวงสรวง พระสยามเทวาธิราช(องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานไว้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ