Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       ตามที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเห็นได้จากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้นำมากำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นั้น

       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และผู้รับบริการภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

       เมื่อวันที่ วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ โดย นายโกศล นามมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ พร้อมข้าราชกาาร และพนักงาน ได้ร่วมพิธีอัญเชิญและจัดพิธีบวงสรวง พระสยามเทวาธิราช(องค์จำลอง) ขึ้นประดิษฐานไว้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ