×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/1095

โครงการจัดเวทีประชาคม กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 13:59
   โครงการจัดเวทีประชาคม กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้าน

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ดำเนินการโครงการจัดเวที ประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้

  1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ: ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2567   1.2 สถานที่ดำเนินการ : ศาลาประชาคมหมู่บ้านและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์   1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

      1) การเสนอโครงการพัฒนา จากปัญหา/ความต้องการของประชาชน (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ) และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล

      2) การพิจารณาโครงการพัฒนาจากกิจกรรมปัญหา/ความต้องการของประชาชนที่ เสนอขึ้นมาใหม่ (จากประชาคมหมู๋บ้าน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น) (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) แผนหมู่ บ้าน/แผนชุมชน

      3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง

      4) กรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด

  1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

       มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,214 คน ได้แก่

      1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 18 คน

      2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 15 คน

      3) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล /ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนจำนวน 28 คน

      4) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่จำนวน 3 คน

      5) อสม./อปพร./คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่าง ๆในพื้นที่จำนวน 150 คน

       6) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 1,000 คน

  1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม

      1) ประชาชนตำบลไพบูลย์มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอด จนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม

       2) โครงการที่เสนอขึ้นใหม่ที่ประชุมมติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567

  1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

      1) โครงการที่นำเสนอจากความต้องการนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปพัฒนา ทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโครงการพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ

Image Gallery

{gallery}1095{/gallery}

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ