หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดธิดาเมืองน้ำขุ่น ประจำปี 2566 งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สืบสานประเพณี ชนเผ่า 3 ภาษา สักการะบูชาศาลหลักเมือง พ.ศ.2566

วันจันทร์, 30 มกราคม 2566 11:22

        ด้วยอำเภอนํ้าขุ่น กำหนดจัดงานประจำปีของดีเมืองนํ้าขุ่น สืบสานประเพณี ซนเผ่า ๓ ภาษา สักการะศาลหลักเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีที ๑๕) ขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนํ้าขุ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม และสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนของอำเภอนํ้าขุ่น และอำเภอใกล้เคียงเป็นการสร้างงานสร้างรายไดีให้ชุมชน และได้กำหนดจัดกิจกรรม การประกวดธิดาเมืองนํ้าขุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

       ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดธิดาเมืองน้ำขุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ งานประจำปีของดีเมืองนํ้าขุ่น สืบสานประเพณีชนเผ่า ๓ ภาษา สักการะบูชาศาลหลักเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ปีที่ ๑๕) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ